O PROJEKCIE

SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH
Projekt realizowany w Partnerstwie z Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego (SIRR)

Sukcesja jest jednym z najbardziej istotnych zagadnień w firmach rodzinnych. Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych” skierowany jest do firm rodzinnych z sektora MMŚP. Założeniem projektu jest przygotowanie dla 260 Firm rodzinnych strategii sukcesji.   

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 4 938 281,01 zł
kwota otrzymanego dofinansowania: 4 444 452,90 zł

 

Sukcesja jest to dynamiczny proces zachodzący między dwiema generacjami, którego celem jest transfer do młodszego pokolenia wiedzy, władzy i własności z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i rodziny wartości, ważnych dla obu stron procesu.
Sukcesor musi mieć szansę, aby wykorzystać swoją wiedzę. Dobrze, gdy ma możliwość podejmowania pierwszych decyzji zanim przejmie odpowiedzialność za całą firmę – od najniższych stanowisk, czasem nawet na taśmie produkcyjnej, aż do fotela prezesa.– przekazanie własności
Tożsamość firmy rodzinnej definiują wartości. Są one czynnikiem warunkującym długookresowe działania i mają wpływ na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne organizacji. W procesie sukcesji najprościej jest, gdy to, co jest ważne dla właściciela, dla rodziny, dla kluczowych pracowników, jest również ważne dla sukcesora.

Obszar realizacji projektu:

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE (SIRR) – objęcie wsparciem 90 firm
Województwo: LUBUSKIE (SIRR) – objęcie wsparciem 40 firm
Województwo: WIELKOPOLSKIE (DGA) – objęcie wsparciem 90 firm
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE (DGA) – objęcie wsparciem 40 firm

Celem Projektu

jest wzrost adaptacyjności 260 firm przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MMSP z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodnio – pomorskiego i wielkopolskiego (Makroregion 5) poprzez objęcie ww. firm (i ich pracowników tj. nie mniej niż 520 osób, 208 kobiet i 312 mężczyzn; w tym 260 właścicieli – nestorów oraz 260 sukcesorów ) wsparciem doradczym w zakresie realizacji procesu sukcesji i finalne wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji, przyjęcie strategii sukcesyjnej przez nie mniej niż 90% firm (234 firm) z w/w objętych wsparciem w terminie do 31.05.2022.

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2023-06-30

ETAP 1
Wstępne sesje doradcze.

Celem doradztwa wstępnego jest przeanalizowanie sytuacji w firmie i zaplanowanie doradztwa właściwego.
Czas trwania: 8 godzin na Firmę
Efekt: Przyjęcie właściwych form doradztwa, opracowanie harmonogramu spotkań i dokumentowania.
Dla każdej Firmy wyznaczony zostanie Doradca Wiodący – opiekun Firmy Rodzinnej przez cały okres realizacji wsparcia.

ETAP 2
Doradztwo właściwe

Celem doradztwa właściwego jest przygotowanie strategii sukcesji oraz przygotowanie Firmy do jej wdrożenia.
Dla każdej Firmy zorganizowane i przeprowadzone zostanie doradztwo w zakresie: finansowym, prawnym, organizacyjno zarządczym oraz sesje doradcze z psychologiem biznesu x średnio 64h/Firmę.
Efektem etapu będzie strategia sukcesji i ustalony termin spotkania inicjującego wdrażanie strategii.

ETAP 3
Doradztwo przy wdrożeniu strategii wraz z monitoringiem wdrożenia

Celem etapu jest wdrożenie zmian w firmach rodzinnych oraz przyjęcie opracowanej strategii sukcesyjnej.
Czas trwania: 3 godziny na Firmę
Efektem będzie przyjęcie opracowanej strategii sukcesyjnej podczas spotkania inicjującego wdrażanie sukcesji – podpisanie strategii przez Nestora, Sukcesora, potwierdzenie przez ww. osoby, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie.